วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

เกร็ดความรู้ (การนับคะแนนเสียงของประเทศไทย)

เกร็ดความรู้

การนับคะแนนเสียงของประเทศไทยขั้นตอนการดำเนินงานหลังปิดการลงคะแนน

1.คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือกปน.ไม่น้อยกว่า 7 คน ลงรายมือชื่อในป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง จากนั้นให้นำป้ายไปปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตร และใส่กุญแจ พร้อมประทับครั่งทับรูกุญแจ

กปน.ไม่น้อยกว่า 7 คน ลงรายมือชื่อบนหีบบัตร และปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดนั้นด้วย เทปกาวใส เพื่อป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตร และมัดหีบบัตรเลือกตั้ง ด้วยเชือก แล้วผูกปมเชือกไว้ด้านข้าง และประทับครั่ง ทับปมเชือก หรือวิธีการอื่น เพื่อป้องกันการเปิดหีบบัตร

2.นำบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้ มานับ พร้อมบันทึกไว้ แล้วใช้โลหะปลายแหลม ตอกทะลุบัตรทุกฉบับ แล้วใช้เชือกร้อยผูกให้เป็นปึกเดียวกัน จากนั้นประทับครั่งทับปมเชือก เพื่อป้องกันไม่ให้เอาบัตรที่เหลืออยู่มาลงคะแนนใหม่ได้

3.นับจำนวนผู้มาแสดงตนและขอรับบัตร จำนวนบัตรที่เหลือ จัดทำเป็นประกาศ ให้กปน.ทุกคนลงลายมือชื่อและปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง 1 ชุด ส่งให้คณะกรรมการนับคะแนน 1 ชุด พร้อมกับรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง

4.นำหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งทันที


ขั้นตอนการขนส่งหีบ


กปน.ไม่น้อยกว่า 5 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมบัตรเลือกตั้งที่เหลือ เอกสารที่สำคัญ ส่งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งทันที และให้ อาสาสมัครสังเกตุการการเลือกตั้ง(อสส.) ที่ประจำ ณ ที่เลือกตั้ง เดินทางติดตามไปจนถึงสถานที่นับคะแนนด้วย


การแจ้งเหตุอีกครั้ง หลังจากการเลือกตั้ง 30 วัน

กกต. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุล่วงหน้าไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อบต. ฯลฯ เพื่อให้โอกาสไปแจ้งเหตุอีกครั้งหนึ่งภายใน 60 วัน ถ้าครั้งนี้ไม่ไปแจ้งเหตุอีก จะประกาศชื่อเป็นครั้งที่สองและต้องเสียสิทธิทางการเมือง 8 ประการไปจนกว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ในครั้งต่อไป

ขั้นตอนการนับคะแนน


ขั้นตอนที่1 คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง(กนค.)ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง ทั้งจากที่เลือกตั้งกลาง ที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตรวจรับหีบบัตรทั้งหมด จากกปน. ตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของหีบบัตร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่2 กนค. ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เปิดหีบบัตรเพื่อเปิดนับจำนวนบัตรที่ลงคะแนนแล้วแต่ละประเภท ว่าถูกต้อง ตรงกับรายงานหรือไม่ จากนั้น ให้ลงรายมือชื่อภายในหีบบัตร แล้วปิดหีบดังเดิม ส่งให้กนค.ฝ่ายรักษาหีบบัตร

ขั้นตอนที่3 กนค.ฝ่ายรักษาหีบบัตร ต้องเก็บรักษาหีบบัตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในที่ปลอดภัย จนกว่าจะได้รับหีบบัตรและบัตรเลือกตั้ง ครบทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้นแล้ว จึงส่งมอบให้กนค.ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง

ขั้นตอนที่4 กนค.ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่
1.นำบัตรเลือกตั้ง ออกจากหีบบัตร แล้วแยกประเภทของบัตร แล้วจ่ายให้ กนค.ฝ่ายนับคะแนน ครั้งละ500 ใบ
2.รับบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว ทุก500ใบ บรรจุลงในบัตรเลือกตั้ง ก่อนที่จะจ่ายบัตรเลือกตั้ง 500 ใบครั้งต่อไป
การบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว ให้แยกประเภทบัตรบรรจุในหีบบัตรแต่ละใบ แล้วปิดหีบ ส่งให้กนค.ฝ่ายรักษาหีบบัตร

ขั้นตอนที่5 กนค.ฝ่ายนับคะแนน แบ่งหน้าที่กันดังนี้
คนที่1 มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้ ง คลี่บัตรแล้วส่งให้คนที่ 2
คนที่2 มีหน้าที่ วินิจฉัยว่าเป็นบัตรดี บัตรเสีย หรือบัตรที่ไม่ลงคะแนน โดยอ่านออกเสียง และชูบัตร ให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเห็นด้วย หากเป็นบัตรดี ให้อ่านเลขผู้สมัครที่ได้คะแนน หากเป็นบัตรเสีย ให้กกต.เขต สลักหลังบัตร "ว่าเสีย" และลงลายมือชื่อกำกับไม่น้อยกว่า 3 คน
คนที่3 รับบัตรจากคนที่ 2 มาแยกใส่ภาชนะ 3 ใบ ตามประเภทของบัตร
คนที่4 ขีดคะแนนลงบนกระดานดำ หรือโดยวิธีอื่น เพื่อให้คนในบริเวณนั้น เห็นอย่างชัดเจน โดยขีดคะแนน ทั้งบัตรที่เป็นคะแนน บัตรที่ไม่ลงคะแนน และบัตรเสีย(หมายเหตุ)ให้ดำเนินการนับเช่นนี้ทุก 500 ใบ

ขั้นตอนที่6 เมื่อ กนค.ฝ่ายรวมคะแนน ได้รับรายงานผลการนับคะแนนครบทุกชุด ให้นำคะแนนทั้งหมด มารวมเป็นรายงานผลการรวมคะแนน ของเขตเลือกตั้ง โดยแยกเป็น การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้งแบบบัญชี่รายชื่อ แล้วรายงานให้กกต.เขตทราบ

ขั้นตอนที่7 เมื่อ กกต.เขต ได้ตรวจสอบผลการนับคะแนนแล้ว ให้จัดทำประกาศผลการนับคะแนน แต่ละประเภทส่งให้กกต.จว.และกกต.ทราบโดยเร็ว


รวมภาพ


5 ความคิดเห็น:

 1. การนับคะแนนเสียงในประเทศไทยถือว่ามีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากประเทศหนึ่ง ด้วยขั้นตอนที่ค่อนข้างมาก และการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้งจะไม่ค่อยได้เห็นคำว่าคุณภาพการเลือกตั้งซักเท่าไหร่ แต่กระนั้นด้วยอะไรหลายๆ อย่างประกอบด้วยกัน ทำให้ปัจจุบันการนับคะแนนเสียงในประเทศไทยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น

  ตอบลบ
 2. เมื่อมีการเลือกตั้งในแต่ละครั้งการนับคะแนนเสียงถือเปนเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปจะมีปัญหามากมายในปะเทศไทยเองก็ถ์อว่ามีการนับคะแนนเสียงที่เป็นมาตราฐานอยู่เพราะมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่หลายที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยในการนับแต่ละครั้ง

  ตอบลบ
 3. การนับคะแนเสียงในประเทศไทยค่อนข้างมีความชัดเจนและรวดเร็วมีการทำความเข้าใจถึงกรณีของบัตรเสียและบัตรดีต่างๆทำให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น

  ตอบลบ
 4. ถึงจะมีการรักษาความปลอดภัยมีการควบคุมกันอย่างเคร่งครัดขนาดไหน

  แต่ก็ยังมีการคอรัปชั่นได้อีก เฮ้อ....เหนื่อยแทน

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อวันพุธ, มกราคม 28, 2552

  ถึงจะคุมเข้มขนาดไหน

  ยังไงๆก็มีการทุจริต

  ตอบลบ